Юридически услуги

Практиката показва, че за успешното осъществяване на търговска дейност е необходимо, освен всичко друго и отлично познаване на действащата нормативната уредба и непрестанно следене за извършваните в нея изменения и допълнения.
Стремейки се да отговори на всички фирмени потребностти на своите клиенти, Счетоводна кантора  Актив Консулт БГ  предлага пълна гама от юридическо услуги. Счетоводна кантора Актив Консулт БГ  ползва екип от високо квалифицирани адвокати в сферите на гражданското и търговското право. Това ни позволява да предоставим професионално правно съдействие по всички възникнали фирмени въпроси.
Получаването на своевременна и коректна правна консултация Ви гарантира спестяване на последващи съдебни разходи и други неблагоприятни последици за Вашата фирма.
Ние Ви предлагаме да се възползвате от следните юридически услуги:
Абонаментно правно обслужване на фирмената дейност
познавайки спецификата на извършваната от Вас бизнес дейност и относимата към нея нормативна уредба, ние Ви предлагаме пълно юридическо обслужване на конкурентни цени.

Отчатайки индивидуалните нужди на нашите клиенти и обема на тяхната дейност,  ние предлагаме възможност да се възползвате от професионално правно обслужванe при необходимост и по конкретно възникнали пред Вас и вашият бизнес въпроси.  Счетоводна кантора Актив Консулт БГ предоставя следните правни услуги:
– процесуално представителство – включващо защита на правата и интересите на клиентите ни, чрез водене на търговски, трудови и административни дела. Процесуалното представителство се осъществява пред всички съдебни инстанции в  Р България – граждански и администраитвни, пред всички Арбитражни съдилища на територията на Р България, включително и пред различни комисии, като КЗК, КЗП, КЗЛД и др.
-изпълнително производство – предоставяме различни услуги в областта на събиране – съдебно и извънсъдебно, на вземания на наши клиенти, в това число изготвяне на покани за доброволно изпълнение, изявления за разваляне на договори, изваждане на изпълнителен лист по реда на заповедното производство, образуване на изпълнителни дела, налагане на различни видове обезпечения и др.
– търговско и дружествено право – включва регистрация на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговски дружества, неперсонифицирани дружества, юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации). Всички свързани с търговските дружества услуги пред Агенция по вписванията, ТР,  включително вписване на промени, ликвидация, преобразуване, обявяване на ГФО и др.:

 • Смяна на адрес;
 • Смяна на управител;
 • Влизане или излизане на съдружници;
 • Продажба на фирмата (смяна собственика или собствениците);
 • Промяна на дейностите на фирмата;
 • Преименуване на фирмата;
 • Увеличаване или намаляване на капитала;
 • Промяна на адрес за кореспонденция с НАП;
 • Преобразуване на ЕООД в ООД;
 • преобразуване на ЕООД в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ЕООД;
 • Изключване на съдружници, които извършват злоупотреби;
 • Изключване на управител;
 • Въвеждане на специални условия с различни права на съдружници или управители;
 • Може да се направят едновременно и комбинация от няколко промени.

-За получаване на цена за правна услуга, моля свържете се с нас на посоченият е-mail  за контакт с нас, като опишете конкретния въпрос и желаното от Вас съдействие