Данъчни консултации

Услуги по спазване, разясняване и прилагане на националното данъчно законодателство

 • Консултации, изготвяне и проверка на годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица; данъчни декларации съгласно Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за местните данъци и такси;
 • Регистрация по ЗДДС, по Закона за защита на личните данни и др.;
 • Съдействие и контакти с приходната администрация и с други административни органи, когато е необхо­димо да представите или подадете документи, заявления или формуляри, изисквани по закон:

–   удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения;

–   удостоверение за платени в България данъци;

–   удостоверения за декларирани данни пред органите на НАП;

–   удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни физически и юридически лица;

 • Определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при извършване на специфични търговски сделки;
 • Консултации по практическото прилагане на промени в данъчното, осигурителното, търговското и трудовото законодателство.

Консултации и изготвяне на документи във връзка с международно данъчно облагане

 • Корпоративен данък,  Данъци върху разходите,  Данъци при източника, Косвени данъци (ДДС и акцизи),  Данък върху доходите на физическите лица, Местни данъци и такси;
 • Консултации по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
 • Съдействие при изготвяне на документи за възстановяване на данък при източника;
 • Консултации и определяне на най-изгодния данъчен ефект при сделки между местни и чуждестранни контрагенти;
 • Консултации отнасящи се до инвестиции в страната и определяне на регулаторни изисквания.

Консултации и предоставяне на услуги в областта на социалното и здравното осигуряване

 • Консултации, спомагащи за определяне на осигурителния статус на ръководния състав и персонала, както и определяне на компонентите на възнаграждението и осигурителния доход;
 • Попълване и подаване на документи и декларации;
 • Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването.

Консултации и услуги във връзка с преобразуване

 • Консултации относно данъчните ефекти при преобразуване на Търговско дружество чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне.

Съдействие при данъчни ревизии и данъчна защита

 • Текуща помощ и съдействие при наличие на данъчна ревизия или проверка от органите на НАП, съдействие при подготовката на писмени обяснения, справки и други документи, участие в срещи и обсъждане на проблеми, установени при ревизията;
 • Изготвяне на възражения и жалби срещу издадени актове от органите по приходите.  За подробна информация и оферта се свържете с нас  чрез формата за контакти.