Годишни финансови отчети

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ предлага на своите клиенти услугата по изготвяне на всички необходими документи и публикуване на годишните финансови отчети на Вашата фирма в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

С годишен финансов отчет се декларира дейността на Вашата фирма за предходната година. С подадения отчет през 2020 г., декларираш приходите и разходите за 2019 г.

Годишният финансов отчет на Вашата фирма съдържа различни компоненти. Основните от тях са следните:

  • Счетоводен баланс;
  • Отчет на приходите и разходите;
  • Отчет за паричните потоци
  • Отчет за собствения капитал

Финансовите отчети са структурирано представяне на финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да се предостави информация за финансовото състояние и резултатите от дейността на дадено предприятие и резултатите от дейността на дадено предприятие, която е необходима за широк кръг от потребители при вземането на икономически решения.

За да се състави пълният комплект от компоненти на финансовия отчет (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промени в собствения капитал и отчет за паричните потоци) е необходима информация за следните показатели:

  • активи (напр. сгради, материални запаси, вземания и др.);
  • пасиви (напр. банкови заеми, задължения към доставчици и др.);
  • собствен капитал (напр. записан капитал, резерви, натрупана печалба/загуба);
  • приходи и разходи (напр. приходи от продажби, себестойност на стоките/услугите, оперативни разходи и др.);
  • промени в собствения капитал (напр. увеличаване на капитала, разпределение на дивидент);
  • парични потоци (постъпления от клиенти, плащания към доставчици, погасяване на заеми и др.).

Ние от Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще Ви съдействаме при изготвянето на Вашите годишни финансови отчети!