Годишна данъчна декларация

Изготвянето на годишната данъчна декларация се причислява към категорията еднократни счетоводни услуги. Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ изготвя и Ви съдейства при подаването на годишна данъчна декларация. Услугата покрива всички основни задължения на фирмите и гражданите след приключване на годината.

Ние ще съставим Вашата годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица по ЗДДФЛ, както и всички други данъчни декларации, които се подават на годишна база. Годишна данъчна декларация се съставя от всички данъчнозадължени лица по съответните закони. Тя следва да бъде подадена в данъчните служби в законово определените срокове и да съдържа коректна информация, с цел да се избегнат глоби за закъснение и невярно съдържание.

Услугата е предназначена за физически лица, получили доходи от наеми, граждански договори или други видове доходи, подлежащи на годишно деклариране.