Прехвърляне на дялове

Един съдружник може да прехвърли дял на друг напълно свободно, с договор нотариално заверен и според законовите разпоредби. Другите съдружници нямат право да упражняват контрол върху тази процедура, освен ако в самото дружество няма вътрешен устав, който да определя други условия в тази посока.

Законът казва, че страна по договор за прехвърляне на дружествен дял е всяко правоспособно физическо лице гражданин на Република България или лице чужденец по произход, или юридическо лице от България и чужбина.

Съгласно Търговския закон (ТЗ), дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествени дялове е регламентирано в чл.129 от Търговския закон. Най-често срещаните способи за прехвърляне на дялове са покупко-продажба, замяна и дарение. До придобиване на дялове в едно дружество може да се стигне и чрез процедура по увеличаване на капитала на дружеството.

Покупко-продажбата на дружествени дялове се осъществява въз основа на подписан между продавач и купувач писмен договор. Договорът, който служи като основа за осъществяване на прехвърлянето на дружествените дялове, има комплексен характер. Посредством този договор се извършва прехвърляне не само на права, притежавани до този момент от продавача на дяловете, но също така се извършва прехвърляне и на задължения.

Договорът за покупко-продажба на дружествени дялове се сключва с нотариално удостоверяване на подписите на страните и на съдържанието на самия договор. При извършване на покупко-продажбата следва да се съблюдават правилата, установени в дружествения договор на съответното дружество. Когато дружествените дялове се прехвърлят между съдружници, съгласие на другите съдружници не е необходимо.

След като е подписан договорът за покупко-продажба на дяловете и е подадена молба от купувача на дружествените дялове до Общото събрание на дружеството, следва да бъде извършена и корекция в дружествения договор. Тази корекция е необходима, защото е настъпила промяна в състава на съдружниците.

Ако желаете да прехвърлите Вашите дялове, Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ е насреща!!!