Промени в капитала

Капиталът на една фирма е една от нейните най-важни характеристики. Той има две основни функции: Първата от тях е, че капиталът е началното имущество на фирмата. Парите, които първоначално бъдат определени за капитал на фирмата, са цялото имущество, с което тя ще разполага в началото на своята дейност. Другата и по-важна функция на капитала е, че неговото разпределение показва кой от съдружниците каква част от фирмата притежава, каква тежест има неговия глас в общото събрание и каква част от печалбата му се полага.

Капиталът се разделя на дялове, които са равни. Всеки дял е на стойност поне 1 лев. Съдружниците могат да имат еднакъв брой дялове или пък различен. Именно чрез собствеността на дяловете се разпределят и правата във фирмата. В тази връзка капиталът е и средство за привличане на инвеститори. Ако желаеш да привлечеш инвеститор в своята фирма, той вероятно ще встъпи като съдружник в нея, което означава да получи дялове от капитала. Дяловете в капитала могат да се прехвърлят свободно между съдружниците, а също на трети лица.

Това обаче не е единствената възможна промяна в капитала. Освен разпределението на неговите дялове, може да се променя и размера на капитала като цяло – да се намалява или увеличава, като увеличаването на капитала е доста по-често срещано от неговото намаляване. Увеличаването на капитала се извършва във връзка с различни причини, като една от най-често срещаните е, когато става въпрос за привличане на нови съдружници. А понякога се цели завишаване доверието на клиенти и контрагенти.

Информацията за стойността на капитала е публична в Търговския регистър при направа на справка за конкретна фирма и всеки може да го провери. Проверявайки стойността на капитала, едно дружество с капитал от 200 000 лева изглежда по-сериозно от дружество с капитал от 2 лева, което е и законовия минимум.

До намаляване на капитала на фирма се стига значително по-рядко отколкото при увеличаването. Причините за намаляване на капитала могат да бъдат актуализиране на дяловете след напускане на съдружник или пък намаляване на стойността на чистото имущество на дружеството. Способите за намаляване на капитала са идентични с тези за увеличаването му – намаляване на стойността на всеки един дял или намаляване на броя на дялове от капитала.

Намаляването на размера на дяловете е възможно, само ако стойността на всеки дял е по-висока от 1 лев. В противен случай тя няма как допълнително да бъде намалена и задължително трябва да бъде намален броя на дяловете. Общата стойност на капитала пък не трябва да пада под установения в закона минимум. За ООД и ЕООД той е 2 лева, но за някои по-особени видове дейност се изисква по-висок размер на капитала.

Ние от счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще ти помогнем да промениш капитала на твоята фирма!!!