ТРЗ и Личен състав

Тъй като обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация,  ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите, работещи по трудов договор,  на половин или пълен работен ден,  начисленията и удръжките,  данъчните задължения и свързаните с това въпроси.  По този начин ще имате повече време за управление на Вашата дейност,  да повишите ефективността на Вашият  оперативен  отдел и производителността на цялата компания.

Клиентите ни получават следните услуги:

 • Изготвяне на трудови договори на персонала,  допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
 • Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати;
 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки,  удостоверения за доходите на служителите;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност,  бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
 • Представляване на фирмите пред органите на НАП при ревизии,  относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Изготвяне на вътрешно-фирмени документи:  Заповеди за командировки, Длъжностни характеристики,  Правилник за вътрешния трудов ред,  Вътрешни правила за работната заплата,  График за работните смени;
 • Посредничество за трудова медицина;
 • Консултации и съдействие при наемане на персонал.