Регистрация по ДДС

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услуги. Той е косвен данък, с него се облагат продажбите, като тежестта се понася от потребителите на стоката или услугата. На всеки етап от производството или търговията на стоки, с ДДС се облага само създадената добавена стойност. На последната фаза общото данъчно задължение по ДДС се внася от продавача в бюджета, но в действителност той се плаща от купувача, тъй като е включен в цената на стоките. Регистрацията по ДДС бива два вида: задължителна и регистрация по избор.

Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече, натрупан за период не по-дълъг от 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период (календарния месец), през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Този вид регистрация по ДДС е задължителна.

Доброволната регистрация или регистрацията по избор е дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, имате право да се регистрирате по ДДС доброволно – по своя инициатива. Доброволното регистриране по ЗДДС е от полза за Вас, когато закупувате стоки и/или услуги от лица, които също са регистрирани по ЗДДС. В такъв случай можете да си възстановите ДДС, което се заплаща за закупуването на стоката/услугата или да го приспаднете от своите задължения по ЗДДС.

При необходимост от регистрация по ДДС на Вашата фирма, моля свържете се със Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“!!!