Фирмени промени

Освен счетоводно обслужване и регистрации на фирми, „СК Актив Консулт БГ“ ЕООД предлага и услуги, свързани с промени в обстоятелствата на фирми, регистрирани в Търговския регистър Към Агенцията по вписванията.

Фирмените промени, които извършваме са следните:

  • Смяна на името на фирмата
  • Смяна на седалището и адреса на управлението на фирмата
  • Смяна на управителя на фирмата
  • Смяна на предмета на дейност на фирмата
  • Промяна на капитала на фирмата
  • Продажба/прехвърляне на дружествени дялове