Преобразуване на ЕООД в ООД

Преобразуването на една фирма от ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) в ООД (дружество с ограничена отговорност) или обратното, е свързана с промяна в собствеността на капитала на фирмата.

В първият случай при ЕООД има само един съдружник, който е едноличен собственик на капитала. Той съответно продава своите дялове на друг. По този начин фирмата се трансформира от ЕООД в ООД. Предлаганият пакет включва всички необходими документи и заявления за вписване на промяна на ЕООД в ООД в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Съгласно чл.122 от Търговския закон нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Чл.149 от цитирания закон предвижда, че едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Ние от счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ ще извършим съответните промени, свързани с преобразуване на юридическият статут на Вашето дружество, като ви гарантираме безпроблемно вписване на желаната от Вас промяна!!!