Преобразуване на ООД в ЕООД

При преобразуване на съответното дружество от ООД в ЕООД ситуацията е следната:

Ако съдружниците в едно ООД са двама, единият изкупува дела на втория. В този случай ООД вече има един съдружник и не може да продължи да оперира под тази правна форма и трябва да се пререгистрира в ЕООД. За да обхванем всички аспекти на този казус – и двамата съдружници са били управители на дружеството. Това не е задължително условие.

Процедурата относно промяната в статута на дружеството започва от попълване на Заявление A4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Попълват се само нещата и полетата, които ще се променят. В нашият случай пишем името на дружеството, като вече се изписва с правна форма ЕООД. В частта за управители се заличава съдружника/управителя, чийто дялове сме прехвърлили на наше име. 100% собственост на капитала е само на името на единственият останал съдружник. Ако се налагат други промени – то в попълването на Заявление А4 се нанасят.

Ако желаете да направите фирмени промени, в конкретния случай преобразуване на дружеството Ви от ООД в ЕООД, имате съдействие от Наша страна за попълването и подаването на всички необходими документи, свързани с промяната.