Интрастат

Счетоводна кантора „Актив Консулт БГ“ предлага на своите клиенти изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации.

Системата „Интрастат“ е система за събиране на данни за вътрешнообщностни пристигания или изпращания на стоки от страни-членки на Европейския съюз.

Задължени лица, които трябва да подават ежемесечно декларации по тази система са тези, които са регистрирани по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), които  осъществяват търговия, която е вътрешнообщностна със стоки в такива годишни обеми, които са над обявените за деклариране.

Има два вида задължение за подаване на Интрастат декларации – текущо и годишно. Текущото задължение за подаване на Интрастат декларации има, когато лицето достигне определения в заповедта оборот в рамките на годината. В този случай то е длъжно да подава Интрастат декларации от месеца на достигане на оборота до края на годината.

Срокът за подаването на първата Интрастат декларация е до 20-то число на месеца, следващ месеца, в който е достигнат оборотът. Всички последващи декларации се подават до 14-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Когато в рамките на предходната година лицето е надхвърлило оборота и за следващата година, то е длъжно да подава Интрастат декларации за цялата нова година.